O Nas

 1. Strona główna
 2. O nas
Zamek na Wawelu w Krakowie

Federacja Stowarzyszeń Przewodnickich w Krakowie

Federacja Stowarzyszeń Przewodnickich została założona w Krakowie w 2014 roku. Jest organizacją non-profit. Działa wg Ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. 1989 Nr 20 poz. 104) wraz z p.zm.

Federacja jest członkiem Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Przewodników Turystycznych (European Federation of Tourist Guide Associations czyli FEG, www.feg-touristguides.com), Krakowskiej Izby Turystyki (KIT, www.kit.krakow.pl) oraz Polskiej Rady Turystyki (PRT, www.facebook.com/polskaradaturystyki).

Celem Federacji jest reprezentowanie stanowiska i interesów przewodników w stosunku do innych podmiotów na poziomie krajowym i międzynarodowym oraz strukturalne i merytoryczne wsparcie działalności i funkcjonowania stowarzyszeń przewodnickich i przewodników turystycznych na poziomie krajowym i międzynarodowym oraz kreowanie standardów pracy przewodnika po Krakowie.
Federacja opracowała system certyfikacji przewodników, wydaje i prolonguje certyfikaty przewodnickie, nadzoruje szkolenia nowych przewodników, przeprowadza egzaminy na kandydatów na przewodników turystycznych po Krakowie.

Członkowie

Członkami Federacji są Stowarzyszenia Przewodnickie. Przewodnicy związani z Federacją są członkami następujących Stowarzyszeń tworzących Federację:

 • Stowarzyszenie Oświatowe Zamek Królewski w Krakowie http://przewodnicy.krakow.pl,
 • Stowarzyszenie Pilotów Wycieczek i Przewodników Turystycznych Gaudeamus https://www.gaudeamus.com.pl,
 • Stowarzyszenie Przewodników i Popularyzatorów Wiedzy o Krakowie Krąg
  http://www.cracow-guides.eu,
 • Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych w Krakowie http://www.przewodnik-krakow.pl,
 • Stowarzyszenie Zawodowych Przewodników Miejskich po Krakowie Secesja http://krkguides.pl,
 • Towarzystwo Przewodników Renesans http://renesans.krakow.pl/pl/.
Baszta Sandomierska na Wawelu w Krakowie

Podstawowe informacje

Władze FSP

Zarząd

 • Bożena Czemborowicz – prezes – tel. +48 603 642 625
 • Małgorzata Niechaj – I wiceprezes – tel. +48 606 351 753
 • Marta Reinfuss – II wiceprezes – tel. +48 602 513 219
 • Katarzyna Druzgała – skarbnik – tel. +48 600 447 911
 • Ewa Fabisiewicz – sekretarz – tel. +48 609 583 218
 • Marta Weigel – członek – tel. +48 506 138 050
 • Artur Ragan – członek – tel. +48 501 515 179.

Komisja Egzaminacyjna

Ewa Fabisiewicz – przewodnicząca  – tel. +48 609 583 218

e-mail: efabisiewicz@op.pl.

Komisja Rewizyjna

 • Krzysztof Szczuchniak – przewodniczący
 • Grzegorz Ciemała – sekretarz
 • Maciej Belda – członek.

Inicjatywy

Międzynarodowy Dzień Przewodnika Turystycznego (MDPT) – 21 lutego

Od 1990 roku na świecie, a w Krakowie od 1997 obchodzimy MDPT wraz z naszymi turystami, mieszkańcami miasta. Ideą jest pokazanie pracy i roli jaką pełnią profesjonalni przewodnicy turystyczni. Z tej okazji zapraszamy na bezpłatne wycieczki, pokazujemy miejsca nieznane, nieoczywiste, nadal odkrywamy Kraków, opowiadamy o niezwykłych osobach związanych z Krakowem.

Światowy Dzień Turystyki – 27 września

Święto zostało ustanowione w 1979 roku z inicjatywy Światowej Organizacji Turystyki działającej z ramienia ONZ. Obchody mają kształtować społeczną świadomość dotyczącą znaczenia i roli turystyki we współczesnym świecie, zarówno w aspekcie kulturowym, politycznym i gospodarczym.
Tego dnia Federacja nadaje uprawnienia nowym przewodnikom, którzy zapraszają mieszkańców na bezpłatne wycieczki po Krakowie.

Coroczne Konferencje Branżowe Przewodników i Pilotów.

Filmy

Wzgórze Zamkowe Wawel

 

Rynek Główny

 

Nowa Huta

 

Kazimierz

 

Podgórze

 

Małopolska

Statut

STATUT
Federacji Stowarzyszeń Przewodnickich

 

ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

 

§ 1
1. Federacja Stowarzyszeń Przewodnickich, zwana dalej Federacją działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 2001 nr 79 poz. 855) wraz z późn. zm. oraz postanowień niniejszego statutu.
2. Federacja jest związkiem stowarzyszeń przewodnickich.
3. Federacja może prowadzić działalność gospodarczą.

 

§ 2
Siedzibą Federacji jest miasto Kraków.

 

§ 3
1. Terenem działania Federacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Dla realizacji celów statutowych Federacja może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

 

§ 4
1. Federacja Stowarzyszeń Przewodnickich jest dobrowolnym związkiem stowarzyszeń i organizacji zrzeszających przewodników turystycznych.
2. Federacja jest organizacją społeczną posiadającą osobowość prawną, działającą z upoważnienia i na rzecz oraz w interesie stowarzyszeń i organizacji zrzeszających przewodników turystycznych.
3. Federacja powołana jest na czas nieokreślony.

 

§ 5
1. Federacja współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami.
2. Federacja może zostać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

 

§ 6
1. Federacja opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
2. Do prowadzenia swoich działań Federacja może zatrudniać pracowników oraz powołać biuro.

 

ROZDZIAŁ II. Cele i sposoby ich realizacji

 

§ 7
1. Reprezentowanie stanowiska i interesów przewodników w stosunku do innych podmiotów na poziomie krajowym i międzynarodowym.
2. Strukturalne i merytoryczne wsparcie działalności i funkcjonowania stowarzyszeń przewodnickich i przewodników turystycznych na poziomie krajowym i międzynarodowym.

 

§ 8
Federacja realizuje swoje cele poprzez:
a) wypracowywanie wspólnego stanowiska w sprawach dotyczących przewodnictwa turystycznego ze szczególnym uwzględnieniem przewodnictwa miejskiego w Krakowie i prezentowanie go na zewnątrz,
b) inicjowanie oraz wdrażanie rozwiązań w zakresie wspierania działalności przewodnickiej na terenie Krakowa, Małopolski i Rzeczpospolitej Polskiej,
c) zbieranie, przetwarzanie i dystrybucja informacji w kontekście działalności stowarzyszeń przewodnickich i przewodników turystycznych,
d) organizacja i koordynacja szkoleń podnoszących kwalifikacje przewodników turystycznych,
e) wypracowanie i wdrożenie kodeksu „dobrych praktyk” w środowiskach przewodnickich,
f) nadawanie certyfikatów i wyróżnień przewodnickich,
g) wspieranie stowarzyszeń przewodnickich w ich działalności statutowej,
h) przygotowywanie opinii i propozycji rozwiązań formalnych oraz praktycznych w zakresie prawnych i zwyczajowych aspektów funkcjonowania przewodników turystycznych,
i) przygotowywanie, opracowywanie i upowszechnianie bieżących analiz rynku turystycznego na podstawie danych zebranych przez stowarzyszenia przewodnickie, w zakresie tworzenia, rozwoju i komercjalizacji produktów i ofert turystycznych, a także badania wielkości ruchu turystycznego oraz funkcjonowania przewodników turystycznych,
j) prowadzenie bieżącej współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie generowania, wdrażania i wprowadzania rozwiązań wspomagających funkcjonowanie przewodnictwa, poprzez łączenie i wspieranie inicjatyw poszczególnych stowarzyszeń przewodnickich,
k) stworzenie platformy informacyjnej dla potrzeb bieżącej wymiany informacji oraz jej dystrybucji do mediów, partnerów oraz instytucji rynku turystycznego,
l) merytoryczne i podmiotowe reprezentowanie środowisk przewodnickich na zasadzie formułowania i przedstawiania ich stanowiska w sprawach dotyczących pośrednio lub bezpośrednio przewodników turystycznych,
m) uczestnictwo w gremiach zajmujących się problematyką przewodnictwa i turystyki na rynku lokalnym, krajowym i międzynarodowym.

 

ROZDZIAŁ III. Członkowie Federacji – prawa i obowiązki

 

§ 9
1. Członkami Federacji mogą być osoby prawne zrzeszające przewodników turystycznych.
2. Federacja skupia członków:
a) zwyczajnych
b) wspierających
c) honorowych.

 

§ 10
1. Członkiem zwyczajnym Federacji może być stowarzyszenie przewodników posiadające osobowość prawną.
2. Warunkiem przyjęcia do Federacji w charakterze członka zwyczajnego jest przedłożenie:
a) podjętej przez właściwą władzę stowarzyszenia uchwały o przystąpieniu do Federacji,
b) złożenie deklaracji członkowskiej,
c) wskazanie osób upoważnionych do reprezentowania stowarzyszenia.
3. Członkiem wspierającym może być osoba prawna popierająca działalność Federacji po złożeniu deklaracji członkowskiej.
4. Decyzję o przyjęciu do Federacji członka zwyczajnego, wspierającego podejmuje Zarząd Federacji w formie uchwały zwykłą większością głosów w terminie 30 dni od
daty złożenia deklaracji członkowskiej o przystąpieniu.
5. Członkiem honorowym Federacji może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój środowiska przewodnickiego.
6. Decyzję o przyjęciu do Federacji członka honorowego podejmuje Walne Zebranie w formie uchwały zwykłą większością głosów obecnych członków, uprawnionych do głosowania.
7. Odwołanie od decyzji Rady odmawiającej przyjęcia do Federacji członka zwyczajnego i wspierającego rozpatruje Walne Zebranie Członków Federacji na
najbliższym posiedzeniu.

 

§ 11
1. Członek zwyczajny działa poprzez przedstawicieli skierowanych do Federacji, wybranych przez władze stowarzyszenia lub organizacji zrzeszonej.
2. Członek zwyczajny posiada czynne i bierne prawo wyborcze poprzez delegowanych przez siebie przedstawicieli.
3. Członek zwyczajny ma prawo do:
a) udziału swoich przedstawicieli we władzach Federacji i innych organach kolegialnych powoływanych przez Federację,
b) inspirowania działań Federacji i korzystania z doświadczeń organizacji w niej zrzeszonych,
c) korzystania z pomocy Federacji w zakresie realizacji własnych celów statutowych,
d) innych uprawnień wynikających z niniejszego Statutu.

 

§ 12
Członek zwyczajny ma obowiązek:
a) wnoszenia inicjatywy i czynnego udziału w realizacji celów Federacji,
b) przestrzegania i realizacji postanowień Statutu Federacji oraz realizacji uchwał i decyzji władz Federacji,
c) terminowego wnoszenia składki członkowskiej dla współuczestnictwa w kosztach działalności Federacji,
d) uczestniczenia w między-stowarzyszeniowych formach współpracy w ramach Federacji.

 

§ 13
Członek wspierający ma prawo do:
a) uczestnictwa w działalności Federacji, w szczególności brać udział w Walnych Zebraniach, z wyłączeniem praw wyborczych,
b) inspirowania działań Federacji i korzystania z doświadczeń zrzeszonych w niej organizacji członkowskich,
c) zgłaszania do organów Federacji wniosków w sprawach związanych z jej działalnością,
d) głosu doradczego w sprawach objętych działalnością statutową Federacji.

 

§ 14
Członek wspierający jest zobowiązany do:
a) przestrzegania postanowień Statutu oraz uchwał władz Federacji,
b) regularnego opłacania zadeklarowanych składek członkowskich.

 

§ 15
Członek honorowy ma prawo do:
a) brania udziału w Walnym Zebraniu z głosem doradczym,
b) zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Federacji w sprawach związanych z jej działalnością.

 

§ 16
1. Utrata członkostwa w Federacji następuje w przypadku:
a) pisemnej rezygnacji z członkostwa,
b) wykluczenia przez Zarząd Federacji na skutek nie wywiązywania się przez członka z jego obowiązków określonych w niniejszym Statucie,
c) działania na szkodę Federacji.
2. O wykluczeniu decyduje Zarząd Federacji w formie uchwały.
a) Od decyzji o wykluczeniu członkowi przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania, które ma obowiązek rozpatrzyć sprawę na swoim najbliższym posiedzeniu.
b) Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

 

ROZDZIAŁ IV. Ustrój i władze Federacji

 

§ 17
Władzami Federacja są:
1. Walne Zebranie przedstawicieli organizacji wchodzących w skład Federacji zwanych dalej delegatami,
2. Zarząd Federacji,
3. Komisja Rewizyjna.

 

§ 18
1. Władze Federacji wybierane są przez Walne Zebranie w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. W razie, gdy skład władz Federacji ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie władz spośród członków zwyczajnych. W tym trybie można powołać nie więcej niż 1/3 składu organu władzy.

 

§ 19
Uchwały wszystkich władz Federacji zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania o ile statut nie stanowi inaczej.

 

§ 20
Kadencje wszystkich wybieranych władz Federacji trwają cztery lata.

 

Walne Zebranie
§ 21
1. Najwyższą władzą Federacji jest Walne Zebranie.
2. Przedstawicielami na Walne Zebranie są osoby wybrane przez organizacje członkowskie Federacji w ilości – jeden delegat na 30 członków stowarzyszenia.
3. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
4. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Federacji raz w roku jako sprawozdawcze i co cztery lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego
terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem Walnego Zebrania.
5. W drugim terminie uchwały Walnego Zebrania są podejmowane w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych delegatów.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Federacji:
a) z własnej inicjatywy,
b) na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,
c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Federacji.
7. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
8. Walnym Zebraniem kieruje przewodniczący wybrany spośród obecnych zwykłą większością głosów obecnych członków, uprawnionych do głosowania.

 

§ 22
Do kompetencji Walnego Zebrania członków należy:
a) określenie głównych kierunków działań i rozwoju Federacji,
b) uchwalanie zmian statutu Federacji, przez co najmniej połowę obecnych uprawnionych do głosowania delegatów.
c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Federacji,
d) udzielania Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Federacji,
f) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Federacji i przeznaczeniu jej majątku,
g) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
h) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Federacji,
i) podejmowanie uchwał o przystąpieniu do innych związków organizacyjnych.

 

 

Zarząd Federacji
§ 23
1. Zarząd Federacji składa się z 5 do 7 osób.
2. W skład Zarządu wchodzi obligatoryjnie po jednym przedstawicielu z każdej organizacji będącej członkiem zwyczajnym Federacji.
3. Członkiem Zarządu zostaje osoba wskazana przez stowarzyszenie będące członkiem Federacji.
4. Pozostałe miejsca w Zarządzie obsadza w drodze wyboru Walne Zebranie.
5. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Federacji zgodnie ze Statutem i uchwałami Walnego Zebrania.
6. Zarząd reprezentuje Federację na zewnątrz.
7. Pracami Zarządu kieruje Prezes, którego Zarząd wybiera na pierwszym swoim posiedzeniu zwykłą większością głosów obecnych członków.
8. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
9. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.
10. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej połowy członków Zarządu Federacji.
11. Szczegółowe zasady działania Zarządu określa regulamin Zarządu.

 

§ 24
Do kompetencji Zarządu należy:
a) kierowanie bieżącą pracą Federacji,
b) realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
c) zarządzanie majątkiem Federacji,
d) planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
e) reprezentowanie Federacji na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
f) przyjmowanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających Federacji,
g) zwoływanie Walnego Zebrania,
h) ustalanie wysokości składek członkowskich,
i) powoływanie komisji eksperckich i tematycznych,
j) przyjmowanie i realizacja wniosków od członków Federacji,
k) upoważnianie poszczególnych osób do prezentowania stanowiska Federacji w sprawach dotyczących przewodnictwa i turystyki,
l) opracowanie regulaminów działania powołanych komisji,
m) delegowanie przedstawicieli do udziału w naradach, zjazdach i spotkaniach branżowych.

 

Komisja Rewizyjna
§ 25
1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Federacji.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 lub 5 osób wybieranych przez Walne Zebranie.
3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenie Komisji zwołuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
4. Szczegółowe zasady działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin Komisji
Rewizyjnej.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

 

§ 26
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrola całokształtu działalności Federacji,
b) ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań,
c) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu wraz z oceną działalności Federacji i Zarządu,
d) wnioskowanie do Walnego Zebrania członków o udzielenie absolutorium Zarządowi,
e) wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

 

ROZDZIAŁ V. Majątek i gospodarka finansowa

 

§ 27
1. Źródłami powstania majątku Federacji są:
a) składki członkowskie,
b) darowizny, zapisy, spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu,
c) dotacje, subwencje, udziały, lokaty, granty,
d) przychody z własnej działalności.
2. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Federacji podejmuje Zarząd.

 

§ 28
Do składania oświadczenia woli w imieniu Federacji, w tym w sprawach majątkowych, uprawniony jest Prezes Zarządu wraz z jednym członkiem Zarządu działających łącznie.

 

ROZDZIAŁ VI. Postanowienia końcowe

 

§ 29
1. Federacja może być rozwiązana na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków powziętej większością dwóch trzecich głosów obecnych członków, uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Federacji Walne Zebranie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Federacji.

 

Statut niniejszy został przyjęty uchwałą Zebrania Członków Założycieli Federacji Stowarzyszeń Przewodnickich w dniu 15 kwietnia 2014 r. w Krakowie.

Nasi partnerzy:

Lost your password?

User registration is disabled for now. Contact site administrator.